4- ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

Men kan goederen verwerven, zeg maar eigenaar worden, door te kopen, te krijgen of te erven. De rechtsregels betreffende kopen/verkopen komen elders (6-VERBINTENISSENRECHT) aan bod, deze m.b.t. schenken/krijgen en erven komen hier aan bod.

Op de waarde van de goederen die men koopt, krijgt of erft zijn (soms, niet altijd) belastingen verschuldigd: resp. registratierechten, schenkingsrechten, erfenisrechten = successierechten. Ook die bespreken we hier (inbegrepen de registratierechten, ook al hebben die geen betrekking op erfenissen of schenkingen).

ERVEN 

Gelijktijdig overlijden (van commorientes) (pagina 170)

Erfenis aangeven (169). Erfenis verdelen (169 en 184)

Aanvaarden en verwerpen van een erfenis (182) 

Inbreng en vooruitmaking (183)

WETTELIJK ERFRECHT: als er geen testament is (172)

Regelmatig erfrecht: eerste orde (173), tweede orde (174), derde orde (175), vierde orde (175)

- Plaatsvervulling (176)

- Erfrecht langstlevende echtgenoot (177), erfrecht ongehuwde partners (193), erfrecht stiefkinderen (194)

- Erven van vruchtgebruik of naakte eigendom (179). Omzetting van vruchtgebruik (179)

Onregelmatig erfrecht (181)

Buitengewoon of anomaal erfrecht (172)

TESTAMENTAIR ERFRECHT: als er een testament is (185)

Soorten testamenten (186), voorbehouden en beschikbare erfdelen (190), inkorting (190)

SCHENKINGEN (188)

BELASTINGEN

Schenkingsrechten (198): schenken van hand tot hand, schenken van blote eigendom, schenken d.m.v. burgerlijk maatschap 

Successierechten = erfenisrechten (200)

- Successierechten beperken (202): duolegaat, restlegaat, gespreid legaat, ik-opa-testament, keuzebeding, sterfhuisclausule, stichting

Registratierechten (204): verkoop van onroerende goederen (204), ruil van onroerende goederen (205), hypothecaire leningen (206)

Verdelingsrechten (208)


Een specifiek onderwerp uit de lijst hierboven is terug te vinden op de syllabus-pagina vermeld tussen haakjes.

Je kan ook de meeste van deze onderwerpen, en ook andere, vinden in  Woordenboek boven.

Voor de volledige tekst van deze syllabus,

4- ERFENISSEN EN SCHENKINGEN, klik je op: